RENOVATE (ปรับโฉม)


พอได้รับงานนี้…มี 2 ความรู้สึกเกิดขึ้นครับ
#ปรับปรุงสำนักงาน
.

-อย่างแรก…ตื่นเต้นเพราะจินตนาการเห็นเลยว่าหน้าตาอาคาร
ใหม่ที่จะเกิดขึ้นหบังจาก Renovate แล้วจะเป็นอย่างไร ?
..

-อย่าง 2 …กลัวอย่างแรกไม่สมหวัง ขนาดที่เราเองทำงาน
ออกแบบให้กับเจ้าของท่านนี้มามากมายในช่วงเวลาร่วม
10 กว่าปี ไม่ต่ำกว่า 5-6 ชิ้น.

>>> แต่…#วันนี้ไม่เหมือนเดิม
เพราะการเติบโตย่อมหมายถึง…
การเปลี่ยนแปลงเสมอ
แต่เมื่อเรามีส่วนร่วมในการเปลี่ยน
แปลงครั้งนี้ให้ดีขึ้น
ผมเรียกมันว่า “ ก า ร พั ฒ น า ”
.

>>> เรื่องที่กังวลคือสมัยก่อนผมกับทีมงานทำงานร่วมกับท่านเจ้าของ แต่วันนี้ผมต้องทำงานร่วมกับท่านและลูกของท่าน (Gen-2) แถมด้วยคำว่า จำนวนหลายคน แน่นอน…มันคือความกังวลไปก่อนว่า…
หลายความคิด หลายความเห็น หลายทัศนะทีไร
#สถาปนิกมึนทุกที 555
..

>>> งานนี้คือการปรับปรุงอาคาร (Renovate) ของอาคารสำนักงานใหญ่
ของโรงงานแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นธุรกิจ 3 ชั่วอายุคน เป็นธุรกิจครอบครัวครับ
ประโยชน์ใช้สอยคนตัดสินใจคือซ้อและลูกๆเป็นหลัก แต่รูปแบบสถาปัตยกรรม
มอบให้ท่านเจ้าของ ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหลัก
และผมเชื่อว่าผลลัพท์ของงานจะเป็นที่ พ อ ใ จ ของสมาชิกทุกคนครับ ^

>>>ผมเลือกเดินไปหา ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ยุค Art Deco
#อลังการศิลป์ เพราะ หั ว ใ จ ของงาน
คือการผสมผสานรูปลักษณ์
ของความเป็นศิลปะ ค ล า ส สิ ค กับศิลปะแบบโมเดิร์น
ได้ลงตัวที่สุดแล้ว
และที่สำคัญผมไม่ลืมสัญลักษณ์ รากเหง้าของการเติบโตในธุรกิจของท่านเจ้าของ ผมเองรู้สึก
ภาคภูมิไปด้วยครับ ที่ได้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในภาพแห่งความ รุ่ ง เ รื อ ง ของธุรกิจของ
ลูกค้าทุกรายเสมอ #หัวใจของนักออกแบบ

>>>สถาปัตยกรรมในทุกยุคทุกสมัยจะบ่งบอกถึงสภาวะของความ เ ติ บ โ ต ของ สั ง ค ม ของ ค นในทุกๆยุคเสมอครับ
#สถาปัตยกรรมคือชีวิต

T . E . D .
-Taste (รสนิยม)
-Elegance(หรูหรา)
-Difference(แตกต่าง)

Line:@tonsilp
www.tonsilparchitect.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *