Country Contemporary to E n g l i s h Tudor Architectur

 

บ้านองค์ชายที่ 3 แห่ง ต ร ะ กู ล จึงเจริญพานิชย์

.
งานนี้ปรับปรุงจากบ้านเดิมที่เป็นแนว

Country Contemporary
กลายเป็นสถาปัตย์กรรมแนว   E n g l i s h Tudor Architecture
..

แต่เดิมเป็นบ้านที่ซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิม
***โจทย์ของการออกแบบคือ พยายาม ค ง ส ภ า พ เ ดิ ม
และประหยัดงบประมาณตามสมควร ไ ม่ เ น้ น ความหรูหรา
#ของเดิมเนี่ยแหละยาก


.
เราจึงไม่เปลี่ยนแปลงรูปทรงหลักของอาคารครับ
เพียงขยายพื้นที่ใช้สอยภายในเพิ่มขึ้นบริเวณโรงรถเดิม
ด้านขวา แล้วสร้างโรงจอดรถขึ้นใหม่ที่แยกออกจากตัวบ้าน
..

“ส ไ ต ล์ ทิ ว ด อ ร์ “ทำให้บ้านภายนอกดูอบอุ่น เป็นกันเอง
ดูกึ่งธรรมชาติ แต่ไม่ขนาดคันทรี่ครับ

.
ภายในเรารักษาโครงเดิมไว้เช่นกัน แต่จัดห้องใหม่ทั้งหมด
รวมถึงเปลี่ยนพื้นผิวทุกจุด แบ่งโซนการใช้สอยอย่างชัดเจน
เผื่ออนาคตของการสร้าง ค ร อ บ ค รั ว ได้ด้วย

จาก ภ า ย ใ น  จะเห็นว่า…
เราไม่ได้เน้นหน้าต่างมากมาย
เพราะเรายังใช้หน้าต่างตามเดิมเกือบทั้งหมด
แต่สร้างความโปร่ง โล่ง ด้วยโถงสูง 2 ชั้น
เก๋ด้วยฝ้าลาดเอียง                                              
.
เน้นเรื่องการอยู่อาศัยแบบเป็นส่วนตัวจริงๆ
เพราะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ใจกลางโรงงานด้วย
จึงไม่มีสวนหน้าบ้าน ไม่เน้นการพักผ่อนนอกบ้าน
#ตีโจทย์ความเป็นส่วนตัว
 


 
 
 
 
และนี่คือบ้านอีกหลังของตระกูล จึ ง เ จ ริ ญ พ า นิ ช ย์
ที่เราคงเป็นเหมือน #สถาปนิกประจำตระกูล ของท่านไปแล้วครับ ^
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *