THE CASTLE

สถาปัตยกรรมโบราณของประเทศแถบยุปโรป เป็นสิ่งที่น่าหลงไหลมาก สำหรับผมแล้วเป็นมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหล น่าค้นหา ในแต่ละทวีป มีความเชื่อ และการดำเนินชีวิตที่แตกต่างการ ศิลปะนิยมก็แตกต่างกันออกไป การปกครอง หรือแม้แต่ทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง การออกแบบสถาปัตยกรรมจึงเป็นไปตามยุคสมัย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *