บ้านที่ดีต้องมี ” frame”

‘ บ้ า น ดีต้องมีเฟรม 𝙵𝚛𝚊𝚖𝚎 ‘ ช่วยทำหน้าที่ให้เกิด 𝙵𝚞𝚗𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕 𝚉𝚘𝚗𝚒𝚗𝚐 ข อ ง ความเป็น 𝙿𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 กับ 𝚂𝚎𝚖𝚒 𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌 ในบ้าน .. + แน่นอนว่านี่คือ 1 เรื่องในมนตร์เสน่...

หน้าที่นี้เป็นของ “สถาปนิกอย่างผม”

‘ เราจะอยู่กับคุณมะ เ ร็ ง ด้วยกำลังใจของค ว า ม รัก ‘ บ้ า น สวนชั้นเดียว ห ลั ง นี้ ถูกใช้งานมา ห ล า ย ปี สร้างขึ้นเองอย่างง่ายๆโดยช่างท่องถิ่นแถวๆนั้น ไม่ได...

ความงามในสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง

~ ผนังหิน อ่ อ น สีครีม อาจเป็นตัวครีมมาฟิล หรือ ทราโวทีน ยังคงบ่งบอกบุคลิกแห่งความคลาส สิ ค ได้เสมอ แต่สำคัญคือ “ ต้องอยู่ถูกที่ ถู กทาง ถูกเวลา ” .. บางคนเห็น...

กว่าจะเป็นประติมากรรมสวยๆ

กว่าจะมาเป็น ป ร ะ ติมากรรมสวยๆ 𝚂𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚊𝚗𝚊𝚝𝚘𝚖𝚢 ‘ ช่างประติ ม ากรรมเค้าทำอะไรมั่ง ? แล้ว ส ถ า ปนิก ไปเกี่ยวอะไรด้วย ? T . E . D . -Taste (รสนิยม) -...