กว่าจะเป็นประติมากรรมสวยๆ

กว่าจะมาเป็น ป ร ะ ติมากรรมสวยๆ
𝚂𝚌𝚞𝚕𝚝𝚞𝚛𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚊𝚗𝚊𝚝𝚘𝚖𝚢 ‘
ช่างประติ ม ากรรมเค้าทำอะไรมั่ง ?
แล้ว ส ถ า ปนิก ไปเกี่ยวอะไรด้วย ?

T . E . D .
-Taste (รสนิยม)
-Elegance(หรูหรา)
-Difference(แตกต่าง)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *